Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


ΤόμοςΈτος έκδοσηςΠεριεχόμενα
1ος1857 (Eπανέκδοση 1971)Α΄Βουλευτική Περίοδος (1822-1823):
Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα. Έγγραφα των Τοπικών Συνελεύσεων. Δημόσια έγγραφα των ετών 1821-1823.
2ος1862 (επανέκδοση 1972)Β΄ Βουλευτική Περίοδος (1823-1824):
Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα.
3ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1971Εθνικές Συνελεύσεις:
Α΄ εν Επιδαύρω 1821-1822, Β΄ εν Άστρει 1823, Γ΄ εν Επιδαύρω 1826, Γ΄ κατ΄ επανάληψιν εν Ερμιόνη και Τροιζήνι 1827.
4ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1973Εθνικές Συνελεύσεις:
Δ΄ εν Άργει Εθνική Συνέλευση 1828-1829.
5ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ)
1974Εθνικές Συνελεύσεις:
Ε΄ εν Άργει και εν Ναυπλίω 1831-1832, Δ΄ κατ΄επανάληψιν 1831-1832, Δ΄ κατά συνέχειαν 1832.
6ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1972Β΄ Βουλευτική Περίοδος (1823-1824):
Συνέχεια των Προβουλευμάτων και λοιπών εξερχομένων εγγράφων των εκδοθέντων στους τόμους 1 & 2.
7ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1973Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826):
Πρακτικά του Βουλευτικού Σώματος.
8ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
1974Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826):
Προβουλεύματα και λοιπά εξερχόμενα έγγραφα του Βουλευτικού Σώματος.
9ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1976Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Πελοποννησιακή Γερουσία, Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Άρειος Πάγος & Βουλευτικό Σώμα.
10ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1977Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Εκτελεστικό Σώμα.
11ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1978Λυτά έγγραφα Α΄& Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
«Υπερτάτη Διοίκησις» και Εκτελεστικό Σώμα.
12ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1979Λυτά έγγραφα Α΄& Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Βουλευτικό Σώμα.
13ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1981Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Α΄ (Υπουργείο Εσωτερικών).
14ος
ΕΚΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1981Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Β΄.
15ος
Μέρος Α΄- Β΄ ΕΒΔΟΜΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1994Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Έγγραφα Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος και Νήσων, 1822.
15ος
Μέρος Γ΄ ΟΓΔΟΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1997Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Έγγραφα οικονομικού περιεχομένου, 1822.
16ος
ΕΝΑΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1999Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Κατάλοιπα οικονομικών εγγράφων, 1822. Έγγραφα Ιανουαρίου - Μαΐου 1823.
17ος
ΔΕΚΑΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
1999Λυτά έγγραφα Α΄ & Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1824):
Έγγραφα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 1823.
18ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2000Λυτά έγγραφα Β΄ & Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (1824-1826):
Έγγραφα, 1824-1826.
19ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2001Λυτά έγγραφα Β΄ & Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (1824-1826):
Έγγραφα, 1824-1826. Αναφορές προς το Υπουργείο Πολέμου, Ιανουάριος-Μάιος 1825.
20oς
ΤΡΙΤΟΣ (ΛΥΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2001Λυτά έγγραφα Β΄ & Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου (1824-1826):
Πρακτικά εκλογής πληρεξουσίων Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης, Νοέμβριος 1825-Απρίλιος 1826.
21ος
ΠΡΩΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2008Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Αναφοραί του Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια προς την Γερουσία, Οκτώβριος 1829-Σεπτέμβριος 1831.
22ος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2008Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Αναφοραί προς την Κυβέρνηση, την Γραμματεία της Επικρατείας, την Διοικητική Επιτροπή και την Γερουσία, 1828-1832.
23ος
ΤΡΙΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2008Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και των τμημάτων της Γερουσίας, 1828-1832.
24ος
ΤΕΤΑΡΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2012Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Έγγραφα Γραμματείας της Δικαιοσύνης, Σχέδια Ψηφισμάτων, 1829-1831.
25ος
ΠΕΜΠΤΟΣ (ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
2012Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου:
Έγγραφα Οικονομικής Επιτροπής, Έγγραφα Υπουργείου Εξωτερικών, Αλληλογραφία Ι. Καποδίστρια με τους Αντιπρέσβεις και άλλες ξένες προσωπικότητες, Σύμμεικτα έγγραφα, 1828-1832.