Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Οι τόμοι χωρίζονται σε πέντε μεγάλες ενότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με επιπλέον αρίθμηση. Ο καταμερισμός των τόμων στις διάφορες ενότητες γίνεται ως εξής:

1. Α΄, Β΄ & Γ’ Βουλευτική Περίοδος: Βουλευτικό Σώμα
Τόμοι: 1ος, 2ος, 6ος (τρίτος του Βουλευτικού Σώματος), 7ος (τέταρτος του Βουλευτικού Σώματος), 8ος (πέμπτος του Βουλευτικού Σώματος)

2. Εθνικές Συνελεύσεις
Τόμοι: 3ος (πρώτος των Εθνοσυνελεύσεων), 4ος (δεύτερος των Εθνοσυνελεύσεων), 5ος (τρίτος των Εθνοσυνελεύσεων)

3. Λυτά Έγγραφα Α΄ και Β΄ Βουλευτικής Περιόδου
Τόμοι: 9ος (πρώτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 10ος (δεύτερος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 11ος (τρίτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 12ος (τέταρτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 13ος (πέμπτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 14ος (έκτος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 15ος (μέρη Α’, Β’ & Γ’) (έβδομος και όγδοος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 16ος (ένατος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου), 17ος (δέκατος λυτών εγγράφων Α’ και Β’ Βουλευτικής Περιόδου)

4. Λυτά Έγγραφα Β΄ και Γ΄ Βουλευτικής Περιόδου
Τόμοι: 18ος (πρώτος λυτών εγγράφων Β’ και Γ’ Βουλευτικής Περιόδου), 19ος (δεύτερος λυτών εγγράφων Β’ και Γ’ Βουλευτικής Περιόδου), 20ός (τρίτος λυτών εγγράφων Β’ και Γ’ Βουλευτικής Περιόδου)

5. Έγγραφα Καποδιστριακής περιόδου
Τόμοι: 21ος (πρώτος καποδιστριακής περιόδου), 22ος (δεύτερος καποδιστριακής περιόδου), 23ος (τρίτος καποδιστριακής περιόδου), 24ος (τέταρτος καποδιστριακής περιόδου) και 25ος (πέμπτος καποδιστριακής περιόδου)