Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 1ος. Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα της Α΄ Βουλευτικής Περιόδου (1822-1823) και λοιπά δημόσια έγγραφα των ετών 1821, 1822, 1823

Έτος έκδοσης 1857, Eπανέκδοση 1971, σελίδες 572

Πρώτη σελίδα του 1ου τόμου

Πρακτικά του Βουλευτικού (από 16 Ιανουαρίου 1822 έως 26 Μαρτίου 1823)

Κώδιξ των Προβουλευμάτων του Βουλευτικού (από 16 Ιανουαρίου 1822 έως 18 Απριλίου 1823)

Κώδιξ των Νόμων (από ιη' Ιανουαρίου 1822 έως ιη' Ιανουαρίου 1823)

Αντίγραφο Επιστολών του Βουλευτικού (από 14 Μαρτίου 1822 έως 8 Απριλίου 1823)

Αναφοραί προς το Βουλευτικόν (από 20 Ιανουαρίου 1822 έως 8 Απριλίου 1823)

Προβουλεύματα του Εκτελεστικού (από ιστ' Ιανουαρίου 1822 έως ιη' Απριλίου 1823)

Γενικαί Διατάξεις του Εκτελεστικού (από 16 Ιανουαρίου 1822 έως κε' Ιανουαρίου 1823)

Εκτελεστικόν προς το Υπουργείον των Εσωτερικών (από κθ' Ιανουαρίου 1822 έως 8 Ιουνίου 1822)

Υπουργεία προς το Εκτελεστικόν (από 12 Μαρτίου 1822 έως 22 Ιουνίου 1822)

Ο Αρχιγραμματεύς προς τους Υπουργούς (από 2 Φεβρουαρίου 1822 έως ε' Ιουνίου 1822)

Υπουργείον Εξωτερικών προς διαφόρους (από 10 Μαρτίου 1822 έως 3 Αυγούστου 1823)

Αναφοραί προς την Υπέρτατην Διοίκησιν

Αναφοραί προς την Υπερτάτην Διοίκησιν (από 9 Φεβρουαρίου 1822 έως 12 Απριλίου 1823)

Έγγραφα Πολιτικών Αρχών, Κοινοτήτων και Εφορειών προς τα Υπουργεία (από 27 Φεβρουαρίου 1822 έως 26 Ιουνίου 1822)

Συνελεύσεις Καλτεζών (την 26 Μαΐου 1821)

Συνθήκαι Μονεμβασίας (από 18 Ιουλίου 1821 έως 29 Ιουλίου 1821)

Παράδοσις Νεοκάστρου (από 7 Αυγούστου 1821 έως 14 Αυγούστου 1821)

Πελοποννησιακή Γερουσία (από 5 Μαρτίου 1822 έως 16 Οκτωβρίου 1822)

Δυτική Γερουσία (από 3 Μαρτίου 1822 έως 17 Ιουνίου 1822)

Άρειος Πάγος (από 21 Φεβρουαρίου 1822 έως 25 Οκτωβρίου 1822)

Κρητικά (από 7 Απριλίου 1822 έως 20 Φεβρουαρίου 1823)

Έγγραφα της Κοινότητος Αθηνών (από 8 Νοεμβρίου 1821 έως 15 Δεκεμβρίου 1821)

Έγγραφον της Κοινότητος Χίου (τη ιβ' Μαρτίου 1822)

Έγγραφα της Κοινότητος Σάμου (από 12 Ιουνίου1822 έως 4 Ιανουαρίου 1823)

Ναύαρχοι και Πρόκριτοι νήσων προς τους Προκρίτους του Αιγαίου Πελάγους (από 7 Ιουνίου 1822 έως 21 Ιανουαρίου 1823)

Έγγραφα προς τους Αρμοστάς των νήσων (από 13 Μαΐου 1822 έως 5 Νοεμβρίου 1822)

Έγγραφα της νήσου Τήνου (από 23 Ιουνίου 1822 έως 30 Ιουλίου 1822)

Πίνακας - Περιεχόμενα Τόμου 1ου

Παροράματα και προσθήκαι

Παρατηρήσεις