Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 22ος. Έγγραφα Καποδιστριακής Περιόδου Τόμος Δεύτερος

Έτος έκδοσης 2008, σελίδες 599, έγγραφα 184

ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΠΡΟΣ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΓ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (5 Σεπτ. 1828 - 29 Μαρτ. 1832) σελ. 5

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (13 Αυγ. 1830 - 22 Ιουν. 1832) σελ. 51

ΜΕΡΟΣ Γ. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1 Δεκ. 1831 - 14 Μαΐου 1832) σελ. 59

ΜΕΡΟΣ Δ. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ (14 Σεπτ. 1829 - 2 Ιουλ. 1832) σελ. 73

ΜΕΡΟΣ Ε. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ (8 Ιάν. 1830 - 2 Ιουν. 1832) σελ. 115

ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ (30 Σεπτ. 1831 - 28 Ιουν. 1832) σελ. 147

ΜΕΡΟΣ Ζ. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑ (14 Δεκ. 1831 - 28 Μαρτ. 1832) σελ. 191

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ σελ. 221

Ευρετήριο προσώπων σελ. 223

Ευρετήριο τόπων σελ. 240

Ευρετήριο όρων, πραγμάτων, θεμάτων και σπανίων λέξεων σελ. 243

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ σελ. 249

ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (πίνακες 1-330) σελ. 263