Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 3ος. Εθνικές Συνελεύσεις: Α΄ εν Επιδαύρω 1821-1822, Β΄ εν ΄Αστρει 1823, Γ΄ εν Επιδαύρω 1826, Γ΄ κατ΄επανάληψη εν Ερμιόνη και Τροιζήνι 1827 - ΠΡΩΤΟΣ (των Εθνοσυνελεύσεων)

Έτος έκδοσης 1971, σελίδες 707

Πρώτη σελίδα 3ου τόμου

Πίναξ περιεχομένων

Εισαγωγή

Α' ΕΘΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩ 1812-1822

Τα σωζόμενα των Πρακτικών (Εσωτερικός Κανονισμός)

Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος (Οργανικός Νόμος)

Πράξεις της Α' Εθν. Συνελεύσεως

Πράξεις του Εκτελεστικού Σώματος

Β' ΕΘΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΕΝ ΑΣΤΡΕΙ 1823

Τα σωζόμενα των Πρακτικών

Αποφάσεις, ψηφίσματα, έγγραφα, αναφοραί

Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος (Νόμος της Επιδαύρου)

Αποφάσεις, ψηφίσματα, διακηρύξεις, υποθετικός λογαριασμός εσόδων και εξόδων του έτους 1823, αναφοραί

Γ' ΕΘΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩ 1826

Διακηρύξεις του Εκτελεστικού Σώματος

Πρακτικά

Ψηφίσματα

Κώδιξ των επισήμων εγγράφων

Παρουσιασθέντα έγγραφα και αναφοραί

Παρουσιασθέντα και μη ενεργηθέντα έγγραφα και αναφοραί

Προβούλευμα και διακηρύξεις της Διοικήσεως

Γ' ΕΘΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (κατ' επανάληψιν), ΕΝ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙ 1827

Πρακτικά προκαταρκτικών συνεδριών

Αλληλογραφία (υποσελιδίως)

Πρακτικά τακτικών συνεδριών

Ψηφίσματα

Πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος

Ευρετήρια

Πίνακες Πανομοιότυποι (1-8)