Το έργο αποτελείται από είκοσι πέντε τόμους. Οι τόμοι περιέχουν έγγραφα της περιόδου 1821-1832, τα οποία έχουν μεταγραφεί, φωτογραφικό υλικό και ομοιότυπα χειρογράφων που αντιστοιχούν σε αρκετά από τα μεταγραμμένα έγγραφα.
Επιλέξτε τόμο:


Αφού επιλέξετε τόμο, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί:
Ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του πίνακα χειρογράφου που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο κουμπί (τόμοι 9-20):

ΤΟΜΟΣ 6ος. Συνέχεια των Προβουλευμάτων και λοιπών εξερχομένων εγγράφων του Βουλευτικού, των εκδοθέντων στους τόμους 1 & 2, της Β΄ Βουλευτικής Περιόδου (1823-1824) - ΤΡΙΤΟΣ (των Προβουλευμάτων της Β΄ Βουλευτ. Περιόδου)

Έτος έκδοσης 1972, σελίδες 300

Πρώτη σελίδα 6ου τόμου

Εισαγωγή: Η Β' Βουλευτική περίοδος και το Βουλευτικόν Σώμα

Περίοδος Δευτέρα: Προβουλεύματα και λοιπά έγγραφα του Βουλευτικού Σώματος

Ευρετήριον

Παροράματα